Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

 

P R O G R A M :

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Schválení programu

4. Projednání a schválení :

a) Závěrečného účtu obce Jíloviště za rok 2014
b) Opatření k nápravě chyb a nedostatků při dílčím přezkoumání
c) Schválení roční účetní závěrky obce Jíloviště za rok 2014 sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2014
d) Programu rozvoje obce Jíloviště
e) Přihlášení obce Jíloviště do tendru České pošty na provozovatele pošty v Jílovišti
f) Dodavatele opravy střechy OÚ

5.seznámení:
a) S rozpočtovým opatřením č. 4/2015

6. Různé :

1) Stanovení termínu pracovní schůzky a Zasedání zastupitelstva číslo 10.

7. Informace :

   
1) Pražská postup stavby
2) VOK, postup výstavby
3) Informace o projednávání ÚP
4) Informace Urbiosisto

8. Diskuse a dotazy občanů

Ing. Vladimír Dlouhý
starosta