Opatření obecné povahy č. 44/2021

Opatření obecné povahy č. 44/2021

12.03.2021

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 25 . 9. 2020, na návrh žadatele

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001,
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

a na základě písemného vyjádření Policie ČR, DI Praha venkov – ZÁPAD č.j. KRPS-219446-1/ČJ-2020-011606-Kl ze dne 3. 9. 2020

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy, 

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/1025, ulice Klínecká v Jílovišti

 

 opatření obecné povahy č. 44/2021

 nákres