Oznámení o zahájení stavebního řízení

Oznámení o zahájení stavebního řízení

3.12.2020

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště,
kterého zastupuje Ne2D Projekt s.r.o., IČO 22801014, Prokopa Holého 2007, 434 01 Most
(dále jen „stavebník“) dne 16.11.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Rekonstrukce ulic Lomená a Souběžná, Jíloviště

na pozemku parc. č. 155/40, 155/10, 155/31, 155/22, 437/2, 222/10, 222/2, 222/13, 221/7,
222/8, 442/2 v katastrálním území Jíloviště. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

 oznámení