Poplatkové povinnosti občanů na rok 2014

Poplatky za komunální odpad v roce 2014

V obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 schválené na zasedání zastupitelstva obce Jíloviště dne 19. prosince 2013 se stanovila výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2014.

 

Tento poplatek byl stanoven ve výši 600,- Kč za poplatníka v kalendářním roce 2014 a je tedy o 50 Kč vyšší než v roce 2013.

Pro příklad uvádím, že skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2013 byly 575,- Kč/osoba, naproti tomu v roce 2012 to bylo 505,- Kč/osoba.

 

Každý poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost tento poplatek platit, nebo případně může doložit existenci skutečností, které zakládají možnost osvobození od poplatkové povinnosti.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je potom poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 4.2014.

 

Od poplatku se osvobozují:

a) poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) žijící mimo Českou republiku minimálně 11 měsíců v příslušném roce, a to na základě předloženého místopřísežného prohlášení.

 

b) poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) pobývající minimálně 11 měsíců v příslušném roce v LDN, zařízení pro seniory, nemocničním zařízení nebo v ústavu sociální péče, a to na základě potvrzení ztohoto zařízení nebo místopřísežným prohlášením.

 

c) občané s trvalým pobytem na úřední adrese Obecního úřadu Jíloviště.

 

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, obecní úřad mu vyměří poplatek platebním výměrem.

Včas nezaplacené, neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek a toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

Další poplatkové povinnosti v roce 2014

 

Místní poplatek ze psů je povinen zaplatit držitel psa dle odpovídající sazby nejpozději do 30. 4. 2014.

Sazby poplatku ze psů činí ročně:

a) za prvního psa 250 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa 375 Kč

c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 70 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písmenu c) 100 Kč

 

Poplatky uhraďte:

  •  poštovní poukázkou, která je k vyzvednutí na OÚ Jíloviště,
  •  hotově do pokladny správce poplatků,
  •  bezhotovostním převodem na běžný účet obce č. 174002065/0300 u ČSOB, a. s., pobočka Praha – Perla, variabilní symbol u poplatku za komunální odpad 1340XXX (chataři 13405XXX) a poplatku ze psů 1341XXX (místo X doplňte své číslo popisné, chataři číslo evidenční).