Poplatkové povinnosti v r. 2006

 

                     
                     
1. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
  odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,– Kč za poplatníka a kalendářní rok
  je splatný nejpozději do 31. března 2006.          
                     
2. Místní poplatek ze psů je povinen zaplatit držitel psa dle odpovídající sazby nejpozději
  do 30. dubna 2006.              
                     
        Sazby poplatku ze psů činí ročně:      
                     
  a) za prvního psa             250,– Kč
  b) za druhého a každého dalšího psa         375,– Kč
  c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,    
    vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem    
    příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu         70,– Kč
  d) za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba      
    uvedená v písmenu c)           100,– Kč
                     
Poplatky uhraďte:                
  poštovní poukázkou, která je k vyzvednutí na OÚ Jíloviště,      
  hotově do pokladny správce poplatků,          
  bezhotovostním převodem na běžný účet obce č. 174002065/0300 u ČSOB,    
    variabilní symbol u poplatku za komunální odpad 1337XXX (chataři 13375XXX)
    a poplatku ze psů 1341XXX (místo X doplňte své číslo popisné, chataři číslo
    evidenční).              
                     
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na OÚ Jíloviště, telefon 257 730 274.