Poplatkové povinnosti

  1. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 450,– Kč za poplatníka a kalendářní rok je splatný nejpozději do 31. března 2005.
  2. Místní poplatek ze psů je povinen zaplatit držitel psa dle odpovídající sazby nejpozději do 30. dubna 2005.

Sazby poplatku ze psů činí ročně:

  • za prvního psa 250,– Kč
  • za druhého a každého dalšího psa 375,– Kč
  • za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu 70,– Kč
  • za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba uvedená v písmenu c) 100,– Kč

Poplatky uhraďte:

  • poštovní poukázkou, která je k vyzvednutí na OÚ Jíloviště,
  • hotově do pokladny správce poplatků,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet obce č. 174002065/0300 u ČSOB, a. s., pobočka Praha – Perla, variabilní symbol u poplatku za komunální odpad 1337XXX (chataři 13375XXX) a poplatku ze psů 1341XXX (místo X doplňte své číslo popisné, chataři číslo evidenční).

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na OÚ Jíloviště, telefon 257 730 274.

Děkujeme

Váš obecní úřad