Program zasedání zastupitelstva č. 29/2013

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ č. 29/2013
dne 10. 10. 2013 v 19 hodin v  hasičské zbrojnici

P R O G R A M:

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Rozpočtového opatření č. 7/2013.
b) Kalkulace cen vodného a stočného na rok 2014.
c) Pověření kontrolního a finančního výboru ke kontrole.
d) Dopisu paní Fidrmucové.

SEZNÁMENÍ:

a) S  rozpočtovým opatřením č. 6/2013.

RŮZNÉ:

1)  Termín pracovní schůzky –  24. 10. 2013 v  19:00 h na OÚ Jíloviště.
Zasedání ZO – 31. 10. 2013 v  19:00 h v  hasičské zbrojnici.

2)  Informace.

a) Točna autobusů.
b) Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice.

3)  Dotazy občanů.

Ing. Karel Dostálek
starosta