Program zasedání zastupitelstva č. 31/2013

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ č. 31/2013

dne 21. 11. 2013 v 19 hodin v hasičské zbrojnici

P R O G R A M:

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Strategického plánu obce.

 2. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby. (viz níže přiložené dokumenty)

 3. Smlouvy o sdružení finančních prostředků.  (viz níže přiložené dokumenty)

 4. Bezúplatného převodu pozemku parc. č. 454/3 do vlastnictví Středočeského kraje.

 5. Nového člena finančního výboru.

 6. Žádosti o dotaci.

SEZNÁMENÍ:

 1. S rozpočtovým opatřením č. 10/2013.

RŮZNÉ:

 1. Termín pracovní schůzky – 12. 12. 2013 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 19. 12. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

 1. Informace.

  1. Komunikace k cihelně
 2. Dotazy občanů.