Program zasedání zastupitelstva č. 32/2013

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ č. 32/2013

dne 19. 12. 2013 v 19 hodin v hasičské zbrojnici

 

P R O G R A M:

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Rozpočtového provizoria na rok 2014.
b) Pověření starosty obce k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2013.
c) Rozpočtového opatření č. 11/2013.
d) Obecně závazné vyhlášky obce Jíloviště č. 1/2013.
e) Stavby mateřské školky.

SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 10/2013.

RŮZNÉ:
1) Termín pracovní schůzky – 16. 1. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 23. 1. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

2) Informace. 
       a) Podání žádosti na dotaci investiční akce „Rekonstrukce uličního prostoru Pražská, Jíloviště“.

3) Dotazy občanů.

Ing. Karel Dostálek
​starosta