Rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jíloviště

Rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jíloviště

18.11.2020

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště
(dále jen „stavebník“), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona
p r o dl u ž uje
do 30.listopadu 2022 platnost stavebního povolení č.j. MUCE 3822/2019/OSU spis.zn. 67187 /2018 ze dne 10.1.2019 na stavbu
rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jíloviště
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 188/3, 188/7, 188/11, 188/17, 192/17, 194/19, 196/4, 196/12, 19

 

 vyjádření