Rozhodnutí

Rozhodnutí

15.11.2022

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad„ jako a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 12.9.2022 podala

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště (dále jen „stavebník“), podle§ 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

do 30. listopadu 2024 platnost stavebního povolení č.j. MUCE 3822/19 OSU spis. zn. výst.:67187/2018/Se ze dne 10.01.2021 na stavbu

rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jíloviště

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 194/19, 196/14, 196/15, 196/16, 196/17, 197/11, 196/18, 198/1, 440 v katastrálním území Jíloviště.

 

 Rozhodnutí Hájensko