Rozhodnutí o prodloužení platnosti úpravy silnic

Rozhodnutí o prodloužení platnosti úpravy silnic

16.05.2024

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště
(dále jen „stavebník“), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

do 31. 05. 2026 platnost stavebního povolení č.j. 169511/2021 OSU spis. zn. výst.:
112270/2021/Se ze dne 11.10.2021 na stavbu
úpravy průtahu ulic Všenorská a Pražská v Jílovišti
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 155/20, 198/1, 429/4, 440, 442/2, 442/3 v katastrálním území Jíloviště.

 

 Rozhodnutí o prodloužení platnosti úpravy silnic