Rozhodnutí – stavební povolení

Rozhodnutí – stavební povolení

13.10.2021

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad„ jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4
písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a§ 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 23.07.2021 podal
Obec Jíloviště, IČ O 00241334, Pražská 81,252 02 Jíloviště (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle§ 115 stavebního zákona a§ 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:
úpravy průtahu ulic Všenorská a Pražská v Jílovišti na pozemku parc. č. 440, 442/2, 429/4, 198/1, 155/20, 442/3 v katastrálním území Jíloviště. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

 

stavební povolení