Sdělení obce: Kůrovec

Sdělení obce: Kůrovec

24.09.2018

Vážení spoluobčané,

v poslední době se při pochůzkách v lese velmi často setkáváme s negativními reakcemi lidí, kteří les navštíví. Týká se to především výše těžeb, které v lese v současné době provádíme. Jelikož počet těchto střetů má strmý nárůst a také proto, že v mnoha případech jsou slovně napadáni i pracovníci v lese, kteří těžbu provádějí, chtěli bychom se pokusit Vám celou situaci přiblížit a vysvětlit.
Jak jistě mnozí z Vás zaznamenali, Česká republika čelí jedné z největších kůrovcových kalamit v historii. Celá situace je kromě jiného zapříčiněna zejména dlouhotrvajícím suchem a srážkovým deficitem. To způsobuje oslabení lesních porostů a jejich následnou atraktivitu pro lesní škůdce (zejména kůrovce), v tomto případě nejvíce lýkožrouty na smrku, ale také lýkožrouty na modřínu a lýkohuby na borovici. Za standardních klimatických podmínek a při běžném výskytu škůdců je napadený zdravý strom schopen se do jisté míry lýkožroutům ubránit (zavalení pryskyřicí), ale takto suchem oslabené stromy toho schopny nejsou, zejména při takto masivním přemnožení lýkožroutů. Lýkožrouti se živí lýkem, které zajišťuje transport vody a živin ve stromu, tím strom poškozují a strom následně začne usychat a nakonec uhyne. Bohužel jediným účinným opatřením v boji s nimi je napadené stromy pokácet, dřevní hmotu asanovat (chemicky nebo odkorněním) a co nejrychleji odvézt z lesa. Napadené stromy jsou ve většině případů ještě zelené, což u některých lidí vyvolává mylný dojem, že kácíme zdravé stromy. Každý zkušený lesník pozná čerstvě napadený „zelený“ strom (podle drtinek za kůrou a na patě kmene) a právě rychlá likvidace těchto stromů je stěžejní pro úspěšný boj s kůrovci, neboť zde dochází k vývinu dalších generací a sesterských pokolení a jejich počet pak narůstá geometrickou řadou, potažmo počet dalších napadených stromů v okolí. Suché (rezavé) stromy jsou již kůrovci opuštěny a jejich vytěžení nemá pro ochranu porostů před kůrovci žádný význam (samozřejmě jsou také káceny v rámci čistoty lesa).
Kromě výše zmíněné kůrovcové kalamity bylo naše polesí bohužel na konci října minulého roku silně postiženo i kalamitou větrnou. Ta se nám během zimy a jara podařila úspěšně zpracovat jak našimi pracovníky pomocí běžných výrobních postupů (motorová pila a traktor), tak zejména najatých harvestorových uzlů, které mají několikanásobně vyšší výkonnost a bez kterých bychom se v této době zcela jistě neobešli. Vzniklá situace nás velmi tíží především osobně, ale samozřejmě také ekonomicky, protože cena dříví pro pilařské zpracování vzhledem k obrovskému přetlaku na trhu stále klesá a již nyní je na svém historickém minimu, dříví je téměř neudatelné a do budoucna jsou před námi velmi vysoké náklady na nové zalesnění holin a následnou péči o výsadby, což bude při těchto klimatických změnách zde v naší oblasti velmi nelehký úkol.
Na závěr bychom Vás tedy chtěli ujistit, že opravdu netěžíme zdravé stromy, snažíme se pouze bojovat proti kůrovci jediným možným způsobem, což nám nepřináší žádné potěšení ani finanční příjmy, jak nás mnozí obviňují. Stále doufáme, že se nám podaří kalamitu zastavit nebo alespoň zmírnit, vývoj počasí nám v tom bohužel nepomáhá. Žádáme Vás proto o pochopení této opravdu nelehké situace a respektování činností, které v lese provádíme. Dále apelujeme na dodržování zvýšené opatrnosti při pohybu v lesních porostech, zejména v místech kde probíhá těžba, ale i v okolí skládek dříví.
Přesto Vám i v této složité situaci přejeme krásné chvíle strávené v našich lesích!

Personál Lesní správy Jíloviště