Usnesení č. 2/2004

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Podobu Obecního úřadu Jíloviště – jeden zaměstnanec a uzavření smlouvy o dílo na vedení účetnictví.

Schváleno 7 hlasy, proti 1 (M. Petřík), zdržel se hlasování 1 (F. Vaněk).

V Jílovišti dne 26. 2. 2004 Ing. Karel Dostálek v. r.

Zapsala: M. Šedivá

 

Ověřili: Ladislav Ježek, Pavel Šmíd