Usnesení č. 3/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Prodej obecního pozemku p. č. 241/7 a části pozemku p. č. 426/12 za cenu
250,– Kč/m².
2. Odkup pozemků od ČR p. č. 155/26 a 147/2.
3. Odpuštění poplatku za komunální odpad.
4. Směrnici č. 1/2005 pro vyhlašování výběrových řízení.
5. Koncepci investora na vybudování asi 10 bytových jednotek v bývalé vile Baxa.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:
1. Odpovědět občanům na jejich stížnost. Tato odpověď bude napsaná ve smyslu
vyjádření KÚ na dotaz obce Jíloviště ohledně termínů při odpovědích na stížnosti,
podněty, připomínky nebo náměty občanů.
Zajistí: Starosta obce
2. Vytvoření podmínek a způsobů pro realizaci reklamních ploch v písemné formě.
Zajistí: Starosta obce
Schváleno 6 hlasy.
V Jílovišti dne 20. 4. 2005
Ing. Karel Dostálek v. r.
starosta
Zapsal: Petr Bukovský
Ověřili: Ladislav Ježek
Miroslav Petřík