Usnesení č. 4/2004

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Usnesení ZO Jíloviště ze dne 26. 5. 2004 k finančnímu zajišťování výstavby a dostavby technické infrastruktury obce.

2. Cenový návrh vodného.

3. Souhlas s dělením pozemku p.č. 189 v k.ú. Jíloviště a s prodejem části komunikace 198/4 panu M. Šťastnému.

4. Změny využití pozemků 202/7 na ostatní plocha a 202/3 na zahrada.

5. Nájemních smluv s nájemci panem Vaňkem a panem Šťastným. Prodej části pozemku 241/7- obecní komunikace panu MUDr. Fryčovi.

6. Doplnění členů kontrolního výboru o členy Ing. M. Cvrčka a M. Součkovou.

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:

Připravit do příštího zasedání ZO zprávu:

– o neoprávněném odběru elektrické energie z OÚ. Zajistí pan Petřík.

– o stavu splaškové a povrchové kanalizace. Zajistí pan Petřík.

V Jílovišti dne 26. 5. 2004

Zapsal: L. Ježek

Ověřili: Ing. Paluš, P. Šmíd