Usnesení č. 5/2004

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. ZO bere na vědomí rezignaci paní Hrubé na člena ZO, schválilo a vítá náhradníka p. Petra Šmída.

2. Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2003.

3. Složení finančního výboru: předseda ing. Paluš, členové pí. Fatková, p. Ježek.

4. Osvobození od poplatku za komunální odpad pro Martinu Smolíkovou, Roberta Říhu a Davida Říhu.

5. Zvýšení zákonem stanoveného navýšení odměn od 1.6.2004 takto: starosta, místostarosta 25 %, předsedové výborů a ostatní členové ZO 100 %.

6. Záměr obce prodat obecních pozemky:………

7. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o odběru elektrické energie v rozporu s obecně závaznými právními předpisy na základě povolení starosty obce. Zároveň se konstatuje, že tento odběr byl obci refundován odběratelem, takže obci nevznikla žádná finanční újma.

Schváleno 7 hlasy.

V Jílovišti dne 30. 6. 2004

Zapsal: P. Bukovský

Ověřili: L. Ježek, F. Vaněk