Usnesení č. 5/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2004.
2. Výsledek výběrového řízení na firmu, která provede rekonstrukci čističky odpadních
vod. Byla vybrána firma Rekomont, a. s.
3. Výsledek výběrového řízení na firmu, která bude provádět údržbu veřejného osvětlení
v obci Jíloviště.
4. Prominutí poplatku za komunální odpad z rekreačních objektů.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:
1. Připravit na příští zasedání výši příspěvku na realizaci tlakové kanalizace.
Zajistí: Starosta obce
2. Projednat novou smlouvu s VHS Benešov.
Zajistí: Starosta obce
Schváleno 6 hlasy.
V Jílovišti dne 23. 6. 2005
Ing. Karel Dostálek v. r.
starosta
Zapsal: Ing. Karel Dostálek
Ověřili: Tomáš Patera
Miroslav Petřík