Usnesení č. 6/2004

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Zvýšení limitu hotovosti v pokladně OÚ na 70 000,– Kč.

2. Opravu ulice K Dubíčku firmou p. Šťastného za cenu 320 000,-Kč se zárukou 36 měsíců.

3. Realizaci opravy části vodovodního řadu firmou G-MONT podle splátkového kalendáře.

4. Provedení poptávkového řízení na správu a údržbu veřejného osvětlení v obci.

5. Prodej pozemků obce za cenu 250,– Kč/m².

6. Koupi pozemku p. č. 155/10 od státu za cenu 100,– Kč/m².

7. Odkoupení pozemků p. č. 252/4, 252/5, 253/29, 253/30, 253/31, na nichž stojí čistička odpadních vod.

ZASTUPITESTVO OBCE UKLÁDÁ:

1. Zajistit doklady od firmy ESSO o jednání a souhlasu ŘSD a majitele pozemku s výstavbou čerpací stanice. Zajistí starosta.

2. V případě participace obce na provozu benzinové pumpy jednat s investorem. Zajistí starosta.

3. Připravit definitivní řešení problémů s připojením na vodovodní a kanalizační řad. Zajistí zástupci výboru – kontrolního, životního prostředí a stavebního. Termín: do říjnového zasedání ZO.

Schváleno 9 hlasy.

V Jílovišti dne 22. 9. 2004

Zapsal: P. Bukovský ing. Karel Dostálek v. r.

místostarosta starosta

Ověřili: T. Patera, Petr Šmíd