Usnesení č. 6/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Rozpočtové opatření č. 1/2005 bez připomínek.
2. Dohodu o přechodu některých závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy
č. 02040221 o poskytnutí podpory a bere na vědomí, že se obec Jíloviště zavazuje,
že nepřevede získané plynárenské zařízení na jinou osobu (ani jinak nezatíží, zejména
ve prospěch jiné osoby) bez písemného souhlasu Fondu a to v době pěti let
od dokončení akce, tj. do konce října roku 2007.
3. Smlouvu o dílo č. 43/2005 mezi objednatelem Obcí Jíloviště a zhotovitelem firmou
Rekomont, a. s., o provedení díla ,,Jíloviště – rozšíření a rekonstrukce ČOV"
s dodatkem:
1. Dílo bude provedeno v termínu mezi 37. až 50. týdnem roku 2005.
2. Faktury za provedené práce budou vystaveny až po vyhlášení grantu
na SKÚ.
3. Stavebním dozorem bude pan Jaroslav Musil.
4. Bude přivedena voda do areálu ČOV.
V případě potřeby si Obec otevře úvěr až do výše 6 000 000,– Kč u ČSOB, a. s.,
u které má již vedený běžný účet. Splatnost úvěru bude 15 let s možností splatit
tento úvěr dříve.
4. Smlouvu mezi Obcí Jíloviště a firmou ELTODO – Citelum, s. r. o., ve věci přenechání
veřejného osvětlení na území obce do nájmu, o jeho provozování a správě
s podmínkou úpravy článku XI odst. 7.
5. Výši příspěvku na realizaci přípojky tlakové kanalizace takto:
a) plastová čerpací jímka samonosná 10 000,– Kč
b) ponorné kalové čerpadlo EFRU 15 000,– Kč
c) rozvaděč 5 000,– Kč
6. Prominutí místního poplatku za komunální odpad za rok 2005 a 2006 trvale hlášeným
občanům obce Jíloviště, kteří pobývají celoročně mimo republiku, na základě
písemné žádosti.
7. Postup oprav komunikací a chodníků. Realizaci chybějícího veřejného osvětlení
v ulici Pražská, v ulici K Trnové a u autobusové zastávky v ulici Pražská.
8. Záměr investora rekonstrukce Baxovy vily na objekt s 16 bytovými jednotkami
za podmínky, že s investorem bude uzavřena smlouva o zainvestování a vybudování
přečerpávací stanice Na Hájensku. Finanční krytí této investiční akce je pokládáno
obcí Jíloviště jako příspěvek investora na vodní hospodářství v obci.
9. ZO Jíloviště souhlasí s plynovou přípojkou majitelů rodinného domu na obecní
plynovodní řad v ulici Březové za těchto podmínek:
a) Stavebníci složí na účet Obce Jíloviště částku 20 000,– Kč
jako příspěvek na plynofikaci obce. Teprve po složení této částky
bude Obec Jíloviště souhlasit s připojením.
b) Tuto plynovou přípojku si stavebníci zainvestují na vlastní náklady.
10. Obec nebude řešit občanskoprávní spor občanů obce ve věci znečištění studny.
ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zveřejnění návrhu závěrečného účtu a zprávy o výsledku hospodaření Svazku obcí
Řitka a Jíloviště.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:
1. Kontrolnímu výboru dořešit připojení jednotlivých rodinných domů a chat na obecní
kanalizační a vodovodní řad ve spolupráci s VHS Benešov.
Zajistí: M. Petřík
Schváleno 7 hlasy.
V Jílovišti dne 8. 9. 2005
Ing. Karel Dostálek v. r.
starosta
Zapsal: Ing. Karel Dostálek
Ověřili: Pavel Šmíd
Ing. Petr Paluš