Usnesení č. 7/2004

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

  1. Rozpočtové opatření č. 1/2004.
  2. Přijetí neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje v rámci dotačního titulu 8 (dotace úroků z úvěru) a povinného spolupodílu obce za rok 2003 a 2004.
  3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 – Řádu veřejného pohřebiště.
  4. Pronájem fotbalového hřiště TJ Jíloviště za 1 Kč/rok.
  5. Žádost o pronájem schránky pro dvě urny na místním hřbitově paní Chomoutové s podmínkou, že její dcera se přihlásí k trvalému pobytu v obci Jíloviště do doby jednoho roku.

ZASTUPITESTVO OBCE UKLÁDÁ:

  • Vyvolat jednání s panem Dvorským ve věci řešení provozu těžkých vozidel na komunikacích v katastru obce Jíloviště, který souvisí s výstavbou rodinných domů v obci Trnová. Zajistí starosta.
  • Osadit značkou Zákaz skládky vjezd do bývalého dětského tábora a odklidit tam již navezený materiál.

Schváleno 9 hlasy.

V Jílovišti dne 27. 10. 2004

Zapsal: P. Bukovský Ing. Karel Dostálek

místostarosta starosta

Ověřili: Ing. Petr Paluš, Pavel Šmíd