Usnesení č. 7/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Místostarostou obce Jíloviště pana Ladislava Ježka.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (číslo smlouvy zhotovitele firmy REKOMONT, a. s.
je 43/2005).
3. Mandátní smlouvu s panem J. Musilem, stavebním dozorem, na rekonstrukci ČOV
s úpravou článku VII. Další ujednání v bodě 1.: Mandant prohlašuje, že má zajištěny
finanční prostředky na úplatu mandatáře.
4. Doplnění opravy obecní cesty (parc. č. 511) do Seznamu akutních oprav obecních
komunikací a chodníků schváleném na zasedání ZO Jíloviště č. 6.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:
1. Abdikaci bývalého místostarosty pana Petra Bukovského a abdikaci prvního
náhradníka za stranu Hasiči obci Ing. Martina Cvrčka.
Schváleno 9 hlasy.
V Jílovišti dne 12. 10. 2005
Ing. Karel Dostálek v. r.
starosta
Zapsal: Ing. Karel Dostálek
Ověřili: Petr Šmíd
Miroslav Petřík