Usnesení č. 8/2004

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Rozpočtové opatření č. 2/2004.

2. Rozpočet na rok 2005 ve výši:

  • PŘÍJMY 4 920,0 tis.
  • VÝDAJE 4 727,4 tis.
  • SPLÁTKA ÚVĚRU 350,0 tis.

3. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Místní poplatek pro rok 2005 činí 450,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.

4. Nárok na příspěvek na likvidaci odpadních vod v dosavadní výši 25,- Kč/m³ občanům s trvalým pobytem v domech č. p. 3, 21, 41, 46, 54, 109, 120 a 193, kteří nemají možnost se připojit na kanalizační řad.

ZASTUPITESTVO OBCE UKLÁDÁ:

  1. Zjistit stav jednání o vybudování protihlukových bariér na rychlostní komunikaci Strakonická. Zajistí: starosta. Termín: lednové zasedání 2005.
  2. Oslovení firem, které zajišťují údržbu a opravu veřejného osvětlení za účelem poptávkého řízení pro obec Jíloviště. Zajistí: místostarosta a předseda kontrolního výboru. Termín: do 31. 3. 2005.

Schváleno 7 hlasy.

V Jílovišti dne 15. 12. 2004

ing. Karel Dostálek

starosta

Zapsal: P. Bukovský

Ověřili: Ladislav Ježek, Petr Šmíd