Usnesení č. 8/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Pana Mgr. Jakuba Dvořáka manažerem Mníšeckého regionu a zvýšení příspěvku
obce do rozpočtu Mníšeckého regionu o 1 143,- Kč měsíčně.
2. Financování oprav tlakového čerpadla, přečerpávací jímky a elektrorozvaděče
u tlakové kanalizace na náklady jejich majitele.
3. Složení inventarizačních komisí:
Inventarizační komise na OÚ: předseda Petr Šmíd, člen M. Součková.
Inventarizační komise v hasičské zbrojnici: předseda Pavel Šmíd, člen F. Vaněk.
4. Obec požádá u České spořitelny, a. s. o poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru
ve výši 4.000.000,- Kč, s dobou splatnosti 10 let, anuitním splácením jistiny.
5. Nového předsedu kulturního výboru Petra Šmída.
6. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZO, výši stravného v dolní hranici
sazby, tj. 58,- Kč, 88,- Kč a 138,- Kč.
7. Objednávku na vyčištění studny ČOV firmou VHS Benešov. Práce budou řádně
zdokladovány a cena nesmí přesáhnout částku 100 000,- Kč.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:
1. Odstranit reklamy na prodej bytů v Baxově vile, které jsou umístěné v katastrálním
území obce Jíloviště.
Zajistí starosta.
2. Pozvat majitele objektu č. p. 2 na předzastupitelstvo ve věci rekonstrukce tohoto
objektu.
Zajistí starosta.
Schváleno 7 hlasy.
V Jílovišti dne 14. 11. 2005
Ing. Karel Dostálek v. r.
starosta
Zapsal: Ing. Karel Dostálek
Ověřili: Petr Šmíd
František Vaněk