Usnesení č. 9/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
a) Rozpočtové opatření č. 2/2006.
b) Žádosti o dotace v rámci Programu obnovy venkova.
c) Hospodaření dle rozpočtového provizoria na rok 2006.
d) Předsedu a členy inventarizační komise.
e) Předsedu sociálního výboru.
f) Vyhlášku č. 1/2005 o místním poplatku za komunální odpad.
g) Zadání vypracování nových www stránek obce.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:
a) Předat na příštím zasedání k projednání zprávy o činnosti výborů.
ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ:
a) Požadavek připravit podklady pro tvorbu rozpočtu na rok 2006.
b) Výsledek kontroly hospodaření a vedení účetnictví.
c) Seznámení se stavem prací na rekonstrukci ČOV.
d) Informace o jednání týkajícím se hotelu Cinema – Palace.
V Jílovišti dne 14. 12. 2005
Zapsal: L. Ježek
Ověřili: Ing. P. Paluš
M. Součková