Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

7.04.2020

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 09.04.2020 do dne 11.05.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1534252/20/2100-11460-200796

 

příloha