Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PRO STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Černošice,OSÚ-oddělení dopravy a správy komunikací (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zahájil dne 11. 2. 2021 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. §171 a násl. §173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ správní řád“) a podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu, předkládá návrh opatření obecné povahy, který podala 
Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště
ve věci
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnice III/11512,
ulice Květoslava Mašity, Jíloviště

vyhláška

situační nákres