Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

12.06.2020

o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav
U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U
1289/02, U 1300/02, U 1306/02
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního
plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U
1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U
1306/02
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změn ÚP“)
oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn.
Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č.
34/27 ze dne 22. 2. 2018, č. 35/23 ze dne 22. 3. 2018, č. 37/48, 37/49 a 37/50 ze dne 17.
5. 2018 a č. 38/16 ze dne 14. 6. 2018, kterými bylo schváleno zadání těchto změn.
Zpracované návrhy Změn ÚP byly v souladu s § 50 stavebního zákona projednány v
rámci společného jednání o návrzích změn dne 26. 4. 2019.

oznámení