Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

12.06.2020

o zahájení řízení o vydání změny vlny 07
Z 1424/07
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha 12, k.ú. Komořany, výstavba obytných domů)

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního
plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 1424/07 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání
veřejného projednání návrhu uvedené změny.
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 13/30
ze dne 24. 1. 2008, kterým bylo schváleno zadání Změny ÚP, a na základě usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/11 ze dne 19. 9. 2019 o pokračování pořizování Změny
ÚP ve smyslu § 55 odst. 3 stavebního zákona poté, kdy byla projednaná a opatřením
obecné povahy č. 46/2016 vydaná Z 1424/07 v roce 2017 zrušena rozsudkem č.j. 11A
23/2017 MS v Praze.

 

oznámení