Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

22.06.2020

o společném jednání a vystavení návrhů změn
Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09
vlny 09

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (MČ Praha 20 – nová čistírna odpadních vod na Sychrově;
MČ Praha Petrovice – provozování hippoterapie, jezdecké školy; MČ Praha Čakovice – vybudování zahradnictví s bydlením)
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

V souladu s § 50 odst. 2 a 3 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 2979/09, Z 2984/09 a
Z 3028/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním o návrzích Změn ÚP a zveřejnění příslušných
návrhových dokumentací.

Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“).
Návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/93 ze dne 6. 9. 2018, č. 34/20 ze dne 22. 2. 2018 a č.
37/51 ze dne 17. 5. 2018, kterými byla schválena zadání těchto změn.

 

oznámení