Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

2.10.2020

o zahájení řízení o vydání změn vlny 22
Z 3398/22 a Z 3402/22
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3398/22 a Z 3402/22 vlny 22 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedených změn. 

Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/22 ze dne 19. 9. 2019 a č. 12/22 ze dne 12. 12. 2019, kterými byly schváleny návrhy na pořízení těchto změn zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.

Magistrát hlavního města Prahy, jako věcně příslušný správní orgán, připravil ve smyslu § 43 odst. 4 (poslední věta), § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh na vydání změn platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy, kterým se Změny ÚP vydávají.

 

vyhláška vlna 22