Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

17.01.2021

o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny
Z 2600/00
ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha 3, Praha 9, Praha 10; lokalita Nákladové nádraží Žižkov a areál Vackov, a.s;
vymístění železniční dopravy a začlenění území do městské struktury, VPS)
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.

 

 oznámení