Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

26.01.2021

o zahájení řízení o vydání změny
Z 2759/00
vlny IV celoměstsky významných změn
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu Změny ÚP.

Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“).

Zpracovaný návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ byly v souladu s § 50 stavebního zákona projednány v rámci společného jednání o návrhu Změny ÚP dne 19. 1. 2017. Magistrát hl. m. Prahy, jako věcně příslušný správní orgán, připravil ve smyslu § 43 odst. 4 (poslední věta), § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh na vydání změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy, kterým se
Změna ÚP vydává.

Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie, č.j. MMR-20343/2020-81 ze dne 8. 4. 2020 (dále jen „metodické sdělení“), proběhne řízení o vydání výše uvedené změny takto:

Veřejné projednání se bude konat dne 25. 2. 2021 od 10:00 hod.

 oznámení