Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

25.05.2021

o zahájení řízení o vydání změny
Z 3813/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. I ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění  pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3813/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen ,,Změna ÚP“‚) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.

Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/26 ze dne I O. 9. 2020, kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným postupem pořřzování dle § 55a a § 55b stavebního zákona. Magistrát hlavního města Prahy, jako věcně příslušný správní orgán, připravil ve smyslu § 43 odst. 4 (poslední věta), § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh na vydání změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy, kterým se Změna ÚP vydává.

Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen ,,krizová opatřenf‘) a s odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie, č.j. MMR-20343/2020-81 ze dne 8. 4. 2020 (dále jen ,,metodické sdělenf‘), proběhne řízení o vydání výše uvedené změny takto:

Veřejné projednání se bude konat dne 30.6.2021 od 12.30 hod.

 vyhláška Z 3813/00