Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

25.06.2021

Opatření obecné povahy č. 154/2021
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 11. 2. 2021, na návrh žadatele

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště

a na základě písemného vyjádření Policie ČR, DI Praha venkov – ZÁPAD ze dne 15. 3. 2021 č. j. KRPS-34052-1/ČJ-2021-011606-KI a písemného vyjádření KSÚS Středočeského kraje, p. o. č. j. 2057/21/KSUS/KLT/JRC ze dne 16. 3. 2021

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy, místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/11512, ulice Květoslava
Mašity, Jíloviště

 

Vyhláška

plánek