Vítání nových občánků a prvňáčků

V í t á n í          

n o v ý c h  o b č á n k ů   a   p r v ň á č k ů   v  J í l o v i š t i   !             

                           

v neděli 7. září 2014  od 16:00 hodin

v sále restaurace SPARK

 

bývalá pizzerie U Hastrmana, Pražská ul. č. p. 260