Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2022

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2022

25.09.2022

  Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce