Zasedání zastupitelstva č.1/2006

Program

projednání:

a) Termínu uvolnění starosty obce Ing. K. Dostálka.

b) Jednacího řádu Zastupitelstva obce Jíloviště.

c) Zprávy kontrolního výboru.

d) Odměn členů zastupitelstva obce.

e) Schválení č lenů finan ního a kontrolního výboru.

Různé:

a) Určení termínu zasedání ZO Jíloviště . 2/2006.

b) Rozšíření hotelu Cinema Palace.

c) Dotazy občanů.

Program schválen 8 hlasy.

Usnesení

USNESENÍ 2a/1/2006:

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uvolnění starosty obce Jíloviště Ing. K. Dostálka od 8.11.2006.

Schváleno 8 hlasy.

USNESENÍ 2b/1/2006:

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje odložení projednání a schválení upraveného

jednacího řádu ZO Jíloviště na zasedání . 2/2006.

Schváleno 8 hlasy.

USNESENÍ 2c/1/2006:

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zápis z kontroly evidence došlé a odeslané pošty na OÚ Jíloviště.

Schváleno 8 hlasy.

USNESENÍ 2d1/1/2006:

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje od 1.11.2006 msíní odměny neuvolněným členům

zastupitelstva obce:

– členu kontrolního výboru M. Petříkovi 870,- Kč

– členu kontrolního výboru P. Šmídovi 870,- Kč

Schváleno 8 hlasy.

USNESENÍ 2d2/1/2006:

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí vzdání se měsíčních odměn zastupiteůl P. Brůny, Mgr. I. Černého, L. Fatkové, L. Hastrmanové a JUDr. J. Nekoly.

Schváleno 8 hlasy.

USNESENÍ 2d3/1/2006:

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje od 1. 11. 2006 výši měsíční odměny neuvolněnému

místostarostovi obce ve výši 10 000,- K.

Schváleno 6 hlasy. Proti L. Fatková. Zdržel se M. Petík.

USNESENÍ 2d4/1/2006:

Zastupitelstvo obce schvaluje výši sazeb stravného od 1. 11. 2006:

– trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 58,- Kč

– trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin , nejvýše však 18 hodin 88,- Kč

– trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 138,- Kč

Schváleno 8 hlasy.

USNESENÍ 2d5/1/2006:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že výše sazeb základních náhrad za používání

silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot je:

– u jednostopých vozidel a tříkolek 1,- Kč

– u osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč

– u benzinu automobilového 91 O Speciál 30,10 Kč

– u benzinu automobilového 91 O Normal 29,50 Kč

– u benzinu automobilového 95 O Super 30,40 Kč

– u benzinu automobilového 98 O Super plus 34,40 Kč

– u motorové nafty 29,50 Kč

USNESENÍ 2e/1/2006:

Zastupitelstvo obce schvaluje jako pátého člena kontrolního výboru Ing. V. Paířzka.

Schváleno 8 hlasy.