Zasedání zastupitelstva č.10/2007

Program

projednání:

a) Rozpočtového opatření č. 4/2007.

b) Vstupu obce Jíloviště do Sdružení místních samospráv ČR, o.s.

c) Žádosti firmy Rh-arch ve věci vila-domů.

d) Sazebníku úhrad za poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

e) Vyhlášky likvidace biologického odpadu – pálení suchých větví.

f) Finančního příspěvku na provoz a zajištění záchranné služby a lékařské služby první pomoci.

g) Programu obnovy venkova.

h) Souhlasu s podáním žádosti o dotaci Programu obnovy venkova.

i) Postupu vyřizování agendy stavebních záležitostí.

j) Bezúplatného převodu pozemků p.č. 155/26, p.č. 155/10 z majetku státu ČR do majetku obce Jíloviště.

Schváleno 6 hlasy.

 

Usnesení

USNESENÍ č. 2a/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2007.

Schváleno 6 hlasy.

USNESENÍ č. 2b/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vstup obce Jíloviště do Sdružení místních samospráv ČR, o.s.

Schváleno 6 hlasy.

USNESENÍ č.2c/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje tato regulativa na změnu územního plánu na části pozemku p.č. 175/12:

– maximální výška 2 NP a podkroví a sedlová střecha se sklonem 30°- 50°,

– minimální vzdálenost objektů od hrany pozemku 7 m,

– parkování na pozemku,

– minimální počet parkovacích míst je roven počtu bytů,

– uliční prostor až ke vjezdu na parkoviště bude mít šířku 12 m,

– ostatní uliční prostor bude mít šířku 8m

Schváleno 5 hlasy. L. Fatková proti.

USNESENÍ č.2d/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje sazebník úhrad za poskytované informace podle zákona

č. 106/1999 Sb. takto:

– mzdové náklady v nejvyšší sazbě tj. 100,- Kč,

– materiálové náklady

kopie formátu A4 jednostranně 1,00 Kč

kopie formátu A4 oboustranně 1,50 Kč

kopie formátu A3 jednostranně 2,00 Kč

kopie formátu A3 oboustranně 3,00 Kč,

– tisk na PC tiskárně (černobílý), kopírování na disketu 3,5 ´´ v nejvyšší sazbě tj. 6,00 Kč a 10,00 Kč,

– disketa 3,5 ´´ 18.00 Kč/ks,

– odeslání informace e-mailem 1,00 Kč/ strana A4.

Schváleno 6 hlasy.

USNESENÍ č.2e/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby od 1. března (1. 3. 2008) do 31. května (31. 5. 2008) každý pátek od 12.00 hod. do 17.00 hod. a každou sobotu od 8.00 hod. do 17.00 hod. bylo povoleno pálení suchých větví za podmínky, že oheň bude v době západu slunce zcela uhašen.

Schváleno 5 hlasy. Proti J. Nekola.

USNESENÍ č.2f/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje finanční příspěvek na provoz a zajištění záchranné služby první pomoci TRANS HOSPITAL.

Schváleno 6 hlasy.

USNESENÍ č.2g/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje předložený Program obnovy venkova.

Schváleno 6 hlasy.

USNESENÍ č. 2h/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje žádost o dotaci na opravu kolumbária a na úrok z úvěru.

Schváleno 6 hlasy.

USNESENÍ č. 2i/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje předložený návrh postupu při vyřizování stavebních záležitostí. A to takto:

  1. Starosta obce potvrdí souhlas obce v případě, že se bude jednat o souhlas s projektovou dokumentací na plynovou, vodovodní nebo kanalizační přípojku, která nebude odporovat záměru obce a platnému územnímu plánu

  2. V případě sporných žádostí o souhlas nebo vyjádření k projektové dokumentaci je nutný souhlas ZO

  3. ZO bude na pracovní schůzce v přehledné tabulce předložen seznam žádostí o souhlas s projektovou dokumentací nebo vyjádření k projektové dokumentací v období mezi zasedáními ZO

Schváleno 6 hlasy.

USNESENÍ č. 2j/10/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 155/26 a p.č. 155/10 z majetku státu ČR do majetku obce Jíloviště.