Zasedání zastupitelstva č.11/2007

Program

projednání:

a) Rozpočtového opatření č. 5/2007.

b) Rozpočtového provizoria na rok 2008.

c) Kontroly plnění usnesení ZO a dodržování předpisů a smluvních dohod kontrolním výborem dne 12. 1. 2008.

d) Provozovatele vodovodní a kanalizační sítě v obci Jíloviště.

e) Veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem v Mníšku pod Brdy na úseku přestupkové agendy.

f) Dopisu občanů ve věci viladomů v ulici Františka Smolíka.

g) Objednávky na pořízení nového územního plánu u Odboru územního plánování a stavebního řádu v Černošicích.

h) Pořízení změny č. 3 ÚP Jíloviště v lokalitě „Hotel Cinema Palace“.

i) Postupu jednání ve věci pozemků p.č. 142/3 a 142/2.

j) Prodeje akcií České spořitelny a.s. za 400 Kč za jednu akcii.

k) Prodeje pozemku p.č. 39/3 o výměře 2 m².

l) Cen za komunální odpad na rok 2008.

Schváleno 6 hlasy.

 

Usnesení

a) Rozpočtového opatření č. 5/2007.

USNESENÍ č. 2a/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2007.

Schváleno 6 hlasy.

b) Rozpočtového provizoria na rok 2008.

USNESENÍ č. 2b/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008. Do doby schválení nového rozpočtu budou příjmy a výdaje ve výši 1/12 za každý měsíc rozpočtových příjmů a výdajů roku 2007.

Schváleno 6 hlasy.

c) Kontroly plnění usnesení ZO a dodržování předpisů a smluvních dohod kontrolním výborem dne 12. 1. 2008.

USNESENÍ č. 2c/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí s předloženým plánem kontrolního výboru obce Jíloviště o provedení kontrolní činnosti dle předloženého záměru:

Předmět kontroly :

1) – podpisový řád a platné podpisové vzory k účtům obce Jíloviště,

2) – rozpočet na rok 2007 a výkaz hospodaření za rok 2006 SOMR ( Usnesení ZO č. 2d/2/2006),

3) – Smlouva o inženýrské činnosti pro stavbu nového sjezdu ze silnice ¼ v k.ú.

Jíloviště s paní Klimentovou (Usnesení ZO č. 2j/2/2006),

4) – Smluvní dokumentace o provozování VHZ s VHS s.r.o., Benešov,

5) – Zápisy z jednání výběrové komise na nového provozovatele VHZ v obci

( Usnesení ZO č. 2h/7/2007).

Schváleno 6 hlasy.

d) Provozovatele vodovodní a kanalizační sítě v obci Jíloviště.

USNESENÍ č. 2d/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště potvrzuje a schvaluje provozovatele obecního vodovodu a kanalizace VAK Beroun a.s. Tento provozovatel byl vybrán výběrovou komisí dne 28. 11. 2007.

Schváleno 7 hlasy.

e) Veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem v Mníšku pod Brdy na úseku přestupkové agendy.

USNESENÍ č.2e/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem v Mníšku pod Brdy na úseku přestupkové agendy.

Schváleno 7 hlasy.

f) Dopisu občanů ve věci viladomů v ulici Františka Smolíka.

USNESENÍ č.2f/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí dopis občanů Jíloviště s tím, že jejich připomínky budou akceptovány v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí pro tuto lokalitu, tedy část pozemku p.č. 175/12.

g) Objednávky na pořízení nového územního plánu u Odboru územního plánování a stavebního řádu v Černošicích.

USNESENÍ č.2g/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště podle § 6 odst.5 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") rozhodlo o pořízení nového územního plánu obce Jíloviště a schválilo podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona jako pořizovatele nového územního plánu obce Jíloviště podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností Černošice.

Zastupitel pověřený zažádat úřad územního plánování o projednání nového územního plánu obce Jíloviště a spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování nového územního plánu je Ing. Karel Dostálek, tel. 257730274, e-mail: dostalek@jiloviste.cz.

Schváleno 7 hlasy.

h) Pořízení změny č. 3 ÚP Jíloviště v lokalitě „Hotel Cinema Palace“.

USNESENÍ č.2h/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodlo podle § 44 a § 46 stavebního zákona o pořízení změny č. 3 územního plánu obce Jíloviště pro lokalitu „hotel Cinema Palace“, která zahrnuje část pozemku č.parc. 175/12 v k.ú. Jíloviště.

Zastupitelstvo obce Jíloviště podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona schválilo jako pořizovatele změny č. 3 územního plánu obce Jíloviště pro tuto lokalitu podle § 6 odst.1 písm. stavebního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností Černošice.

Zastupitel pověřený zažádat úřad územního plánování o projednání změny č. 3 územního plánu obce Jíloviště pro lokalitu hotelu Cinema Palace a spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování změny č. 3 je Ing. Karel Dostálek, tel. 257730274, e-mail: dostalek@jiloviste.cz.

Změna územního plánu č. 3 bude financována společností RH arch s.r.o.

Schváleno 7 hlasy.

i) Postupu jednání ve věci pozemků p.č. 142/3 a 142/2.

USNESENÍ č.2i/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje tento postup ve věci pozemků p.č. 142/3 a 142/4:

– zainteresovaní občané budou písemně pozvání na pracovní schůzku ZO dne 16. 1. 2008 na které budou s nimi projednány podmínky případného odprodeje pozemků p. č. 142/3 a 142/4.

Schváleno 7 hlasy.

j) Prodeje akcií České spořitelny a.s. za 400 Kč za jednu akcii.

USNESENÍ č.2j/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje prodej akcií České spořitelny, a.s. ve vlastnictví obce Jíloviště firmě FINANCE Zlín, a.s.

Schváleno 7 hlasy.

k) Prodeje pozemku p.č. 39/3 o výměře 2 m².

USNESENÍ č.2k/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prodej pozemku p.č. 39/3 o výměře 2 m² jedinému zájemci panu Ing. Oldřichu Novému za odhadní cenu dle Znaleckého posudku č. 2384/140/07 ve výši 540,- Kč.

Schváleno 7 hlasy.

l) Cen za komunální odpad na rok 2008.

USNESENÍ č.2l/11/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje ceny za komunální odpad na rok 2008, tak jak jsou uvedené v Dodatku ke Smlouvě s nakládáním s komunálním odpadem mezi obcí Jíloviště a firmou Remondis, spol s r.o.

Schváleno 7 hlasy.