Zasedání zastupitelstva č.12/2008

Program

projednání:

a) Smlouvy o budoucím uzavření smlouvy o provozování a pronájmu vodohospodářského zařízení

b) Rozpočtového opatření č. 6/2007.

c) Vyhlášky č. 1/2008 o místním poplatku za komunální odpad.

d) Návrhu rozpočtu Mníšeckého regionu na rok 2008.

e) Odměny člena zastupitelstva obce.

f) Odepsání pohledávky za práci kominíka v roce 2001 ve výši 9 000,- Kč.

g) Žádosti o prominutí místního poplatku za komunální odpad.

h) Smlouvy o využití pozemku p.č. 333/5.

i) Žádosti o udělení výjimky k nemovitosti č. p. 10 v ulici Lipové.

j) Výstavby nového rodinného domu na pozemku č. p. 188/14.

k) Zaplacení faktury VHS Benešov za dovážení vody do vodojemu

l) Postupu jednání ve věci pozemků p.č. 142/3 a 142/2.

m) Pravidel poskytování místnosti v hasičské zbrojnici maminkám s malými dětmi.

n) Úhrady spotřeby vody v hasičské zbrojnici.

Schváleno 8 hlasy.

Usnesení

a) Smlouvy o budoucím uzavření smlouvy o provozování a pronájmu vodohospodářského zařízení

USNESENÍ č. 2a/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o budoucím uzavření smlouvy o provozování

a pronájmu vodohospodářského zařízení“. Tato „Smlouva o provozování a pronájmu vodohospodářského zařízení“ bude podepsána nejpozději do 31. 3. 2008.

Schváleno 8 hlasy.

b) Rozpočtového opatření č. 6/2007.

USNESENÍ č. 2b/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2007.

Schváleno 8 hlasy.

c) Vyhlášky č. 1/2008 o místním poplatku za komunální odpad.

USNESENÍ č. 2c/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje :

– Obecně závaznou Vyhlášku č. 1/2008 s výší poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu ve

výši 500 Kč za poplatníka a kalendářní rok,

– vypuštění textu v Obecně závazné Vyhlášce č. 7/2003 v čl. 6 – Závěrečné ustanovení v bodu 5

„O snížení nebo prominutí poplatku rozhoduje zastupitelstvo obce Jíloviště.“

Schváleno 8 hlasy.

d) Návrhu rozpočtu Mníšeckého regionu na rok 2008.

USNESENÍ č. 2d/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet Mníšeckého regionu na rok 2008.

Schváleno 8 hlasy.

e) Odměny člena zastupitelstva obce.

USNESENÍ č. 2e/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje odměnu od 1. 2. 2008 neuvolněné člence zastupitelstva

obce a předsedkyni a člence kontrolního výboru paní l. Fatkové ve výši 1 200,- Kč.

Schváleno 8 hlasy.

f) Odepsání pohledávky za práci kominíka v roce 2001 ve výši 9 000,- Kč.

USNESENÍ č.2f/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje odepsání pohledávky za práci kominíka v roce 2000 ve

výši 9 000,- Kč.

Schváleno 8 hlasy.

g) Žádostí o prominutí místního poplatku za komunální odpad.

Tento bod jednání byl řešen v bodě c).

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že žádosti o prominutí poplatku jsou v pravomoci správce

tohoto poplatku, tedy OÚ Jíloviště.

h) Smlouvy o využití pozemku p.č. 333/5.

USNESENÍ č.2h/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o nájmu zemědělského pozemku“ mezi panem

Andresem Františkem a obcí Jíloviště na udržování obecního pozemku p.č. 333/5.

Schváleno 8 hlasy.

i) Žádosti o udělení výjimky k nemovitosti č. p. 10 v ulici Lipové.

Na základě předložené dokumentace není zcela jasné, zda vjezd do garáže na dotčeném pozemku

nebude zasahovat do obecní komunikace. Zastupitelstvo obce Jíloviště odkládá projednání tohoto bodu s tím, že je zapotřebí doložit, jak bude řešen vjezd do garáže, aby nezasahoval do místní komunikace.

Schváleno 8 hlasy.

j) Výstavby nového rodinného domu na pozemku č. p. 188/14.

USNESENÍ č.2j/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje výstavbu nového rodinného domu na pozemku č.p.

188/14 a to z důvodu, že tato výstavba odporuje platnému územnímu plánu obce Jíloviště.

Schváleno 7 hlasy. Zdržel se M. Petřík.

k) Zaplacení faktury VHS Benešov za dovážení vody do vodojemu.

USNESENÍ č.2k/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje tento postup pro řešení zaplacení faktury společnosti

VHS Benešov s.r.o. za dovážení vody cisternami do vodojemu :

– vrátit společnosti VHS Benešov s.r.o. fakturu číslo 2690072251, která je vystavena na částku

555 732 Kč včetně DPH. Splatnost této faktury je 18. 1. 2008.

– zadat vypracování posudku, zda má společnost VHS Benešov s.r.o. právo na obci požadovat

zaplacení této faktury,

– pověřit pana Ing. J. Šintáka – technického auditora pro vodovody a kanalizace k vypracování

tohoto posudku.

Schváleno 8 hlasy.

l) Postupu jednání ve věci pozemků p.č. 142/3 a 142/2.

USNESENÍ č.2l/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje ve věci pozemků p.č. 142/3 a 142/4 tento postup:

– obec objedná geometrické zaměření těchto i okolních pozemků na svoje náklady,

– na základě výsledku tohoto geometrického zaměření bude vyvoláno další jednání mezi obcí

a majiteli sousedních pozemků p.č. 142/3 a 142/4.

Schváleno 8 hlasy.

m) Pravidel poskytování místnosti v hasičské zbrojnici maminkám s malými dětmi.

USNESENÍ č. 2m/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, že v rozpočtu obce na rok 2008 bude pamatováno na

úhradu pronájmu za místnost v restauraci U Hastrmana, která bude sloužit setkáváním

maminek s malými dětmi.

Schváleno 8 hlasy.

n) Úhrady spotřeby vody v hasičské zbrojnici.

USNESENÍ č. 2n/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje řešení úhrady za spotřebu vody v hasičské zbrojnici tak,

že z faktury číslo 859118 zůstane nájemníkovi bytu úhrada ve výši 700,- Kč. Zbývající část

faktury uhradí obec ve výši 742,- Kč a SDH Jíloviště ve výši 742,- Kč. Zastupitelstvo obce

Jíloviště bere na vědomí, že stav vodoměru u nájemníka bytu v hasičské zbrojnici a vodoměru

v hasičské zbrojnici budou odečítány na konci každého měsíce a zapisovány do provozního

sešitu.

Schváleno 8 hlasy.