Zasedání zastupitelstva č.13/2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti
Číslo: 13/ 2012
Datum: 26. 04. 2012
Začátek zasedání: 19:05 h
Ukončení zasedání: 20:35 h
Přítomni: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, JUDr. J. Nekola,
P. Šmíd, Ing. J. Vorel
Omluven: Mgr. I. Černý
Hosté: 23 občanů
Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek
Předsedající předložil návrh:
– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda: Ing. J. Vorel
– ověřovatele zápisu č. 13/2012: L. Hastrmanová, R. Moureček
– zapisovatelku zápisu č. 13/2012: L. Fatková
– program zasedání ZO Jíloviště č. 13/2012
1. KONTROLA ZÁPISU
2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:
a)Rozpočtového opatření č. 2/2012
b)Řešení rekonstrukce chaty prováděné na černo
c)Smlouvy o zřízení věcného břemene – Na Plazích kNN
d)Smlouvy o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. na základě smlouvy o smlouvě budoucí
č. 36/11/4737 ze dne 23. 3. 2012
e)Souhlas s užitím obecního znaku
f)Žádosti pana Ing. xxxxx ze dne 23. 4. 2012
g)Návrhu změny využití pozemků v Návrhu územního plánu Jíloviště
RŮZNÉ:
1)Termín pracovní schůzky – 24. 5. 2012 v 19,00 h na OÚ Jíloviště.
Zasedání ZO – 31. 5. 2012 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici v Jílovišti.
2)Informace:
a) Seznámení se zprávou o přezkoumání hospodaření obce Jíloviště v roce 2011
b) Cyklistický závod v kat. území Jíloviště.
3)Dotazy občanů.
Schváleno 8 hlasy.
Pro zobrazení celého zápisu klikněte zde.