Zasedání zastupitelstva č.14/2008

Program

projednání:

a) Rozpočtu na rok 2008

b) Výstavba nového rekreačního objektu na místě rekreačního objektu e.č. 87 na pozemcích p.č. 191/2, 191/12, 191/14.

c) Obecní příjezdové komunikace par.č. 437/1 ke hřbitovu.

d) Výstavby čerpací stanice pohonných hmot na Cukráku.

e) Organizátora výběrového řízení na rekonstrukci vodovodního řadu od Jeptišky k podchodu na Trnovou.

f) Odměn členů zastupitelstva obce Jíloviště.

Schváleno 8 hlasy.

Usnesení

a) Rozpočtu na rok 2008.

USNESENÍ č. 2a/14/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2008 s příjmy 7569,65 tis., výdaji 7569,65 tis. a financováním 0 a pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření v případě, kdy se nebude měnit výše příjmů nebo výdajů v jednotlivých odvětvích. S provedeným rozpočtovým opatřením bude ZO seznámeno na nejbližším zasedání. Ostatní rozpočtová opatření projednává a schvaluje ZO.

Schváleno 8 hlasy.

b) Výstavba nového rekreačního objektu na místě rekreačního objektu e.č. 87 na pozemcích p.č. 191/2, 191/12, 191/14.

USNESENÍ č. 2b/14/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výstavbu nového rekreačního objektu na místě rekreačního objektu e.č. 87 na pozemcích par. č. 191/2, 191/12 a 191/14 dle předložené projektové dokumentace, kterou vypracoval pan Ing. Arch. Josef Lavička.

Schváleno 8 hlasy.

 

c) Obecní příjezdové komunikace par.č. 437/1 ke hřbitovu.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí, že do příštího zasedání bude navrženo řešení napravení majetkových vztahů příjezdové komunikace par. č. 437/1 ke hřbitovu .

 

d) Výstavby čerpací stanice pohonných hmot na Cukráku.

USNESENÍ č. 2d/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště nemá námitek proti záměru vybudovat čerpací stanici pohonných hmot na Cukráku, který předložila firma EsCargots s.r.o. za předpokladu, že do projektu bude zapracována autobusová stanice směrem na Mníšek pod Brdy a majitel této čerpací stanice se bude starat o pořádek na obou stranách rychlostní komunikace.

Schváleno 8 hlasy.

e) Organizátora výběrového řízení na rekonstrukci vodovodního řadu od Jeptišky k podchodu na Trnovou.

USNESENÍ č. 2e/12/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje jako organizátora výběrového řízení na rekonstrukci vodovodního řadu od Jeptišky k podchodu na Trnovou pana Ing. Jiřího Melouna. Zastupitelstvo

obce dále navrhuje do výběrové komise Petra Brůnu, Miroslava Petříka, Ivo Černého a Ing. Jana

Vorla.

Schváleno 8 hlasy.

f) Odměn členů zastupitelstva obce Jíloviště.

USNESENÍ č. 2f/14/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje od 1. 3. 2008 měsíční odměnu neuvolněným členům ZO panu M. Petříkovi ve výši 970,- Kč, paní Libuši Fatkové ve výši 1 270,- Kč a panu Ing. Janu Vorlovi ve výši 10 500,- Kč.

Schváleno 8 hlasy.