Zasedání zastupitelstva č.15/2008

Program

projednání:

a) Rozpočtového opatření č. 3/2008.

b) Příspěvku SDH Jíloviště a TJ Jíloviště.

c) Výstavby rodinného domu č.p. 10 v ulici Lipové.

d) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na komunikační vedení stavby „Jíloviště-

Baxova vila“ s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

e) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na komunikační vedení k pozemku parc. č.429/4 s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

f) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na komunikační vedení k pozemkům parc. č.95, 437/2, 155/21, 142/5, 155/20, 442/3, 513 s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

g) Souhlasu se stavbou pro chaty Bučina – kabely VN 22 kV.

h) Výběrového řízení na stavbu JÍLOVIŠTĚ – VODOVOD, výtlak surové vody z prameniště Jeptiška – obnova výměnou“.

i) Stavebních úprav chaty Na Hájensku č.e. 056.

j) Záměru obce pronajmout pozemek parc. č. 333/5.

k) Postupu jednání ve věci pozemků parc. č. 142/3 a 142/4.

l) Řešení obecní příjezdové komunikace ke hřbitovu, která leží na pozemku parc. č. 437/1.

m) Výstavby ČOV pro rodinný dům na pozemku parc. č. 401/8.

Schváleno 7 hlasy.

Usnesení:

a) Rozpočtového opatření č. 3/2008.

USNESENÍ č. 2a/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008.

Schváleno 7 hlasy.

b) Příspěvku SDH Jíloviště a TJ Jíloviště.

USNESENÍ č. 2b/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pro rok 2008 příspěvek SDH Jíloviště ve výši 18 000,- Kč

na činnost s mládeží a TJ Jíloviště ve výši 130 000,- Kč na práci s mládeží, údržbu hrací plochy

a okolí, posílení rezervoáru vody a dokončení oplocení hřiště.

Schváleno 7 hlasy.

c) Výstavby rodinného domu č.p. 10 v ulici Lipové.

USNESENÍ č. 2c/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výstavbu rodinného domu č.p. 10 v ulici Lipové podle

předložené dokumentace od projektanta pana Ing. J. Procházky, č. zak. 0508.

Schváleno 7 hlasy.

d) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na komunikační vedení stavby „Jíloviště-

Baxova vila“ s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

USNESENÍ č. 2d/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na

komunikační vedení stavby „Jíloviště – Baxova vila“ s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

Schváleno 7 hlasy.

e) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na komunikační vedení k pozemku parc.

č. 429/4 s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

USNESENÍ č. 2e/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na

komunikační vedení k pozemku parc. č. 429/4 s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

Schváleno 7 hlasy.

f) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na komunikační vedení k pozemku parc. č. 95, 437/2, 155/21, 142/5, 155/20, 442/3, 513 s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

USNESENÍ č. 2f/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na

komunikační vedení k pozemkům parc. č. 95, 437/2, 155/21, 142/5, 155/20, 442/3, 513 s

Telefónicou O2 Czech Republic, a.s.

Schváleno 7 hlasy.

g) Souhlasu se stavbou pro chaty Bučina – kabely VN 22 kV.

USNESENÍ č. 2g/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje stavbu „Jíloviště, chaty Bučina – kabely VN 22 kV“ a

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na tuto stavbu.

Schváleno 7 hlasy.

h) Výběrového řízení na stavbu „JÍLOVIŠTĚ – VODOVOD, výtlak surové vody z prameniště Jeptiška – obnova výměnou“.

USNESENÍ č. 2h/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na návrh hodnotící komise zhotovitele stavby

„JÍLOVIŠTĚ – VODOVOD, výtlak surové vody z prameniště Jeptiška – obnova výměnou“

společnost Zepris s.r.o.

Schváleno 7 hlasy.

i) Stavebních úprav chaty Na Hájensku č.e. 056.

USNESENÍ č. 2i/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje stavební úpravy chaty Na Hájensku č.e. 056 podle

předložené dokumentace za předpokladu, že majitel požádá o rekolaudaci chaty na trvalé

bydlení.

Schváleno 7 hlasy.

j) Záměru obce pronajmout pozemek parc. č. 333/5

USNESENÍ č. 2j/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr obce Jíloviště pronajmout pozemek parc. č. 333/5.

Schváleno 7 hlasy.

k) Postupu jednání ve věci pozemků parc. č. 142/3 a 142/4.

USNESENÍ č. 2k/15/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr obce Jíloviště prodat pozemek parc. č. 142/3 a 142/4

a pověřuje Lucii Hastrmanovou , Miroslava Petříka a Jana Vorla jednáním s manželi Hrubými,

Černými a Svobodovými. Manželé Hrubých, Černých, a Svobodovi budou o tomto záměru

informováni dopisem.

l) Řešení obecní příjezdové komunikace ke hřbitovu, která leží na pozemku parc. č. 437/1.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bude řešit tento bod na příštím zasedání.

m) Výstavby ČOV pro rodinný dům na pozemku parc. č. 401/8.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bude řešit tento bod na příštím zasedání.