Zasedání zastupitelstva č.15/2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 15/ 2012

Datum: 04. 07. 2012

Začátek zasedání: 19: h

Ukončení zasedání: 20: h

Přítomni: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček,. JUDr. J. Nekola, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Omluven: Mgr. I. Černý

Neomluven: F. Andres

Hosté: občané

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh:

 • návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda Ing. J. Vorel

 • ověřovatele zápisu č. 15/2012: L. Hastrmanová, R. Moureček

 • zapisovatelka zápisu č. 15/2012: L. Fatková

programu zasedání ZO Jíloviště č. 15/2012:

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. „Petice na ochranu krajinné oblasti Jíloviště“.

 2. Zařazení pozemku označeného Z8 v lokalitě Na Močidlech k prověření na výstavbu rodinných domů.

 3. Uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovitého majetku obce Jíloviště – budovy č.p. 81 a pozemku St. p.č. 95, v k.ú. Jíloviště, se zájemcem vybraným na základě výběrového řízení.

 4. Uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí se společností LA SABANA, a.s.

 5. Uzavření darovací smlouvy se společností LA SABANA, a.s. o přijetí peněžitého daru.

 6. Uzavření plánovací smlouvy se společností LA SABANA, a.s.

 7. Uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem k zajištění závazků společnosti LA SABANA, a.s. vyplývajících z plánovací smlouvy.

 8. Uzavření exekutorského zápisu k zajištění závazků společnosti LA SABANA, a.s. vyplývajících z plánovací smlouvy.

 9. Výběrové komise na výběr zhotovitele oprav obecních komunikací.

RŮZNÉ:

1. Termín pracovní schůzky – 6. 9. 2012 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 13. 9. 2012 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

2. Informace.

3. Dotazy občanů.

Schváleno 7 hlasy.

Pro zobrazení celého zápisu klikněte zde.

Pro zobrazení zápisu s přílohou č.1 klikněte zde.