Zasedání zastupitelstva č.17/2008

Program

projednání:

a) Uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje na dílo „Jíloviště- výtlak

z prameniště Jeptiška“ .

b) Projektu „Bezpečnostní a hodnotové analýzy městského kamerového systému“.

c) Parkování motorových vozidel na obecních komunikacích.

d) Zaplacení faktury za dovážení vody společnosti VHS Benešov s.r.o.

e) Umístění reklam v obci Jíloviště.

f) Přeložky NN vedení 0,4 kV..

g) Nařízení č. 2/2008 „Pálení zahradního odpadu“.

h) Žádosti o změnu stavby garáže před dokončením.

i) Postupu jednání ve věci pozemků parc. č. 142/3 a 142/4.

j) Žádosti o povoleni výstavby přístřešku na auto u rodinného domu č.p. 236.

k) Žádosti o dodatečné povolení stavby chaty č.e. 0147..

l) Žádosti o povolení výjimky na rekonstrukci rekreačního objektu č.e. 0122.

m) Žádosti o přístavbu půdního bytu v podkroví garáže u rodinného domu č.p. 89.

n) Požárního řádu obce Jíloviště.

o) Výsledku kontroly kontrolního výboru ZO Jíloviště ze dne 30. 7. 2008.

p) Řešení obecní příjezdové komunikace ke hřbitovu, která leží na pozemku parc. č. 437/1.

q) Odstranění informační tabule v ulici Příjezdní.

r) Vybudování autobusové čekárny v ulici Pražská.

s) Výstavby ČOV pro rodinný dům na pozemku parc. č. 401/8.

t) Záměr obce Jíloviště bezúplatně převést pozemek parc č. 435 v katastrálním území Jíloviště ve vlastnictví obce Jíloviště na TJ Jíloviště.

u) Rozpočtového opatření č. 5/2008.

Usnesení:

a) Uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje na dílo „Jíloviště- výtlak

z prameniště Jeptiška“ .

USNESENÍ č. 2a/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření smlouvy na dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje na rekonstrukci vodovodního řadu.

Schváleno 8 hlasy.

b) Projektu „Bezpečností a hodnotové analýzy městského kamerového systému“.

USNESENÍ č. 2b/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště odkládá projednání a schválení projektu „Bezpečnostní a hodnotové analýzy městského kamerového systému“ .

Schváleno 8 hlasy.

c) Parkování motorových vozidel na obecních komunikacích.

USNESENÍ č. 2c/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště odkládá projednání parkování motorových vozidel na obecních komunikacích.

Schváleno 8 hlasy.

d) Zaplacení faktury za dovážení vody společnosti VHS Benešov s.r.o.

USNESENÍ č. 2d/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby nebyla proplacena faktura za dovážení vody do vodojemu na Cukráku ve výši 550 000,- Kč společnosti VHS Benešov s.r.o. a pověřuje starostu obce, aby jednal s advokátní kanceláří Stibůrková a spol. v této záležitosti.

Schváleno 8 hlasy.

e) Umístění reklam v obci Jíloviště.

USNESENÍ č. 2e/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje umístění reklamy CINEMA PALACE, tak jak je uvedené v žádosti, na dobu určitou, do komplexního schválení koncepce umístění reklam v obci.

Zastupitelstvo obce Jíloviště připraví do zasedání ZO č. 19. návrh řešení umístění reklam v obci Jíloviště.

Schváleno 8 hlasy.

f) Přeložky NN vedení 0,4 kV..

USNESENÍ č. 2f/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje smlouvu se společností ČEZ na přeložku NN vedení 0,4 kV.

Schváleno 8 hlasy.

g) Nařízení č. 2/2008 „Pálení zahradního odpadu“.

USNESENÍ č. 2g/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje nařízení č. 2/2008 „Pálení zahradního odpadu“ s doplňkem o stálém dohledu nad ohněm

Schváleno 8 hlasy.

h) Žádosti o změnu stavby garáže před dokončením.

USNESENÍ č. 2h/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje změnu stavby garáže před dokončením podle předložené dokumentace.

Schváleno 7 hlasy. Zdržel se M. Petřík.

i) Postupu jednání ve věci pozemků parc. č. 142/3 a 142/4.

USNESENÍ č. 2i/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby se vlastnictví pozemků parc. č. 142/3 a 142/4 vyřešilo soudní cestou a pověřuje starostu obce, aby v této záležitosti jednal s advokátní kanceláří paní JUDr. Krajčové.

Schváleno 7 hlasy. Zdržela se L. Fatková.

j) Žádosti o povoleni výstavby přístřešku na auto u rodinného domu č.p. 236.

USNESENÍ č. 2j/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí s výstavbou přístřešku na auto a se změnou oplocení u rodinného domu č.p. 236.

Schváleno 8 hlasy.

k) Žádosti o dodatečné povolení stavby chaty č.e. 0147..

USNESENÍ č. 2k/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště odkládá řešení dodatečného povolení stavby chaty č.e. 0147 na zasedání ZO č. 20., kdy ZO projedná řešení rekonstrukcí chat pro zapracování do nového územního plánu.

Schváleno 8 hlasy.

l) Žádosti o povolení výjimky na rekonstrukci rekreačního objektu č.e. 0122.

USNESENÍ č. 2l/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje výjimku na rekonstrukci rekreačního objektu č.e. 0122, protože není v souladu s platným územním plánem obce Jíloviště.

Schváleno 7 hlasy. Zdržel se M. Petřík.

m) Žádosti o přístavbu půdního bytu v podkroví garáže u rodinného domu č.p. 89.

USNESENÍ č. 2m/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí s přístavbou půdního bytu v podkroví garáže a přechodu k rodinnému domu č.p. 89.

Schváleno 7 hlasy. Proti M. Petřík.

n) Požárního řádu obce Jíloviště.

USNESENÍ č. 2n/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště odkládá schválení „Požárního řádu obce Jíloviště“.

Schváleno 8 hlasy.

o) Výsledku kontroly kontrolního výboru ZO Jíloviště ze dne 30. 7. 2008.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí výsledek kontroly kontrolního výboru ZO Jíloviště ze dne 30. 7. 2008.

p) Řešení obecní příjezdové komunikace ke hřbitovu, která leží na pozemku parc. č. 437/1.

USNESENÍ č. 2p/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby část pozemku parc. č.184, která je v majetku rodiny Bartoňů byla směněna s částí pozemku parc. č. 437/1 , která je v majetku obce Jíloviště na základě geometrického plánu.

Schváleno 8 hlasy.

q) Odstranění informační tabule v ulici Příjezdní.

USNESENÍ č. 2q/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby byla odstraněna informační tabule v ulici Příjezdní.

Schváleno 8 hlasy.

r) Vybudování autobusové čekárny v ulici Pražská.

USNESENÍ č. 2r/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje vybudování nové autobusové čekárny na zastávce Jíloviště – obec ve směru na Prahu.

Schváleno 5 hlasy. Proti Ing. Dostálek, Ing. Vorel. Zdržel se Mgr. Černý.

s) Výstavby ČOV pro rodinný dům na pozemku parc. č. 401/8.

USNESENÍ č. 2s/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje původní text USNESENÍ č. 2r/16/2008 ze dne 14. 5. 2008:

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na dobu určitou (do doby připojení tohoto rodinného domu na tlakovou kanalizaci) výstavbu ČOV pro RD, Jíloviště, parc. č. 401/8 podle projektové dokumentace pro stavební povolení od společnosti INŽENÝRSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE s.r.o., Ing. J. Frána, 3. 2008.

Schváleno 8 hlasy.

t) Záměr obce Jíloviště bezúplatně převést pozemek parc č. 435 v katastrálním území Jíloviště ve vlastnictví

obce Jíloviště na TJ Jíloviště.

USNESENÍ č. 2t/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr obce Jíloviště bezúplatně převést pozemek parc.č. 435 v katastrálním území Jíloviště na TJ Jíloviště.

Schváleno 8 hlasy.

u) Rozpočtového opatření č. 5/2008.

USNESENÍ č. 2u/17/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2008. bez prostředků na autobusovou zastávku a bezpečnostní studii.

Schváleno 8 hlasy.