Zasedání zastupitelstva č.18/2008

Program

projednání:

a)Prodeje pozemku v k.ú. Jíloviště, parc. č. 435 TJ Jíloviště, IČ 47005645.

b)Koupě pozemku parc. č. 20/1 o výměře 224 m², zapsaný na listu vlastnictví LV 463 v kat. ú. Jíloviště

Schváleno 8 hlasy

Usnesení

a) Prodeje pozemku v k.ú. Jíloviště, parc. č. 435 TJ Jíloviště, IČ 47005645.

USNESENÍ č. 2a/18/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prodej obecního pozemku st. 43, v kat. ú. Jíloviště o výměře 52 m² za účetní hodnotu pozemku ve výši 24 788,- Kč.

Schváleno 8 hlasy.

b) Koupě pozemku parc. č. 20/1 o výměře 224 m², zapsaný na listu vlastnictví LV 463 v kat. ú. Jíloviště

USNESENÍ č. 2b/18/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zakoupení pozemku parc. č. 20/1 o výměře 224 m², zapsaného na listu vlastnictví LV 463 v kat. ú. Jíloviště za cenu 4 000,- Kč.

Schváleno 8 hlasy.