Zasedání zastupitelstva č. 19/2008

Program

projednání:

a) Pořadí žádostí o dotace.

b) Souhlasu s žádostí o dataci z Programu obnovy venkova.

c) Vybudování autobusové čekárny v ulici Pražská.

d) Rozpočtového opatření č. 6/2008.

e) Revokace usnesení o schválení závěrečného účtu roku 2007.

f) Projektu „Bezpečnostní a hodnotové analýzy městského kamerového systému“.

g) Smlouvy o nájmu zemědělského pozemku parc. č. 333/5.

h) Žádost o nápravu stavu dle skutečnosti – pozemek parc. č. 333/3.

i) Záměru obce prodat obecní pozemek v k.ú. Jíloviště, parc. č. 317 / 19.

j) Názvu ulice, která je kolmá na komunikaci K Dubíčku.

k) Zápisu z jednání kontrolního výboru OZ Jíloviště ze dne 22. října.

Schváleno 6 hlasy.

Usnesení

a) Pořadí žádostí o dotace

USNESENÍ č. 2a/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pořadí investičních akcí v roce 2009:

1) připojení nového vrtu JL 5 do vodovodního systému obce,

2) připojení nn napětí do prameniště Jeptiška,

3) projektové dokumentace dešťové kanalizace v ulici Pražská od OÚ ke komunikaci Na Blatech a její

vybudování,

4) výměna vodovodního řadu od ulice Lipová k OÚ,

5) rekonstrukce úpravny vody případně vodojemu,

6) rekonstrukce ulice Pražská od OÚ k autobusové zastávce.

Schváleno 6 hlasy.

b) Souhlasu s žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova.

USNESENÍ č. 2b/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje žádost o dotaci na opravu střechy na OÚ, sanaci stěn na OÚ proti vlhkosti a úrok z úvěru.

Schváleno 6 hlasy.

 

c) Vybudování autobusové čekárny v ulici Pražská

Zastupitelstvo obce Jíloviště r e v o k u j e USNESENÍ č. 2r/17/2008 ve kterém ZO neschvaluje vybudování nové autobusové čekárny na zastávce Jíloviště – obec ve směru na Prahu a schvaluje usnesení:

USNESENÍ č. 2c/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vybudování autobusové čekárny v ulici Pražská v rámci dotace Mníšeckého regionu.

Schváleno 5 hlasy. Proti 2 hlasy.

 

d) Rozpočtového opatření č. 6/2008

USNESENÍ č. 2d/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2008.

Schváleno 5 hlasy. Proti 2 hlasy.

e) Revokace usnesení o schválení závěrečného účtu roku 2007

ZO Jíloviště r e v o k u j e USNESENÍ č. 2a/16/2008 ze dne 14. 5. 2008 a schvaluje nové usnesení:

USNESENÍ č. 2e/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavřít podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečný účet obce roku 2007, udělením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

Schváleno 6 hlasy.

f) Projektu „Bezpečnostní a hodnotové analýzy městského kamerového systému“

USNESENÍ č. 2f/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje zadat vyhotovení projektu „Bezpečnostní a hodnotové analýzy městského kamerového systému“ firmě SWBC ostraha, a.s.

Schváleno 6 hlasy.

g) Smlouvy o nájmu zemědělského pozemku parc. č. 333/5

USNESENÍ č. 2g/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, smlouvu o nájmu zemědělského pozemku parc. č. 333/5 uzavřenou mezi obcí Jíloviště a panem xxxxx.

Schváleno 6 hlasy.

h) Žádost o nápravu stavu dle skutečnosti – pozemek parc. č. 333/3.

Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí na zasedání 20/2008.

i) Záměru obce prodat obecní pozemek v k.ú. Jíloviště, parc. č. 317 / 19

USNESENÍ č. 2i/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr obce č. 5/2008 prodat obecní pozemek v kat. ú. Jíloviště, parc. č. 317/19 panu xxxxx, za prodejní cenu stanovenou znalcem z oboru, kterého objedná obec Jíloviště.

Schváleno 6 hlasy.

j) Názvu ulice, která je kolmá na komunikaci K Dubíčku.

USNESENÍ č. 2j/19/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje název „Krátká“ pro ulici, která je kolmá na komunikaci K Dubíčku.

Schváleno 6 hlasy.

k) Zápisu z jednání kontrolního výboru OZ Jíloviště ze dne 22. října.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ZO Jíloviště ze dne 22. října a „Oznámení o následné kontrole k Zápisu o kontrolní činnosti“ ze dne 30. 07. 2008,

Protokol o následné kontrole ze dne 5. listopadu 2008

k Zápisu z kontrolní činnosti KV OZ Jíloviště ze dne 30. července 2008

 

Následná kontrola byla provedena na OÚ v Jílovišti.

Za kontrolní výbor OZ Jíloviště byli přítomni: L Fatková.

Požadované dokumenty předložil Ing. K. Dostálek – starosta obce.

Předmět následné kontroly :

a) dořešení identifikace neurčitého účastníka stavebního spoření v souvislosti s plynofikací obce,

b) zápis z kontroly finančního výboru za první pololetí roku 2008.

a) dořešení identifikace neurčitého účastníka stavebního spoření v souvislosti s plynofikací obce

Předložené doklady: Prohlášení starosty obce Ing. K. Dostálka

Výsledek kontroly: Starosta obce Ing. K. Dostálek je v ústním jednání s paní xxxxxxxx, která je

identifikovaným účastníkem stavebního spoření.

b) zápis z kontroly finančního výboru za první pololetí roku 2008

Předložené doklady : Zápis o provedené kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce

Jíloviště za období 06 – 12/07 a 01 – 06/08

Výsledek kontroly: Finanční výbor v Zápise konstatuje, že hospodaření obce ve sledovaných obdobích

proběhlo v souladu se schválenými rozpočty 2007 a 2008 respektive se schválenými

rozpočtovými opatřeními pro tato období.

Závěr následné kontroly:

– sledovaný předmět následné kontroly byl v obou bodech naplněn