Zasedání zastupitelstva č. 19/2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 19/ 2012

Datum: 03. 10. 2012

Začátek zasedání: 19:04 h

Ukončení zasedání: 19:16 h

Přítomni: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, JUDr. J. Nekola, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Omluveni: Mgr. I. Černý, L. Hastrmanová

Neomluveni: F. Andres

Hosté: 15 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh:

– ověřovatelé zápisu č. 19/2012: R. Moureček, P. Šmíd

– zapisovatele zápisu č. 19/2012: L. Fatková

– programu zasedání ZO Jíloviště č. 19/2012

Protože je pouze jeden bod programu, přednese návrh usnesení starosta obce Ing. K. Dostálek.

P R O G R A M :

1. KONTROLA ZÁPISU

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Zrušení usnesení 1a/16/2012, ve kterém zastupitelstvo obce Jíloviště vyhlásilo místní referendum v katastrálním území Jíloviště ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2012.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 18. 10. 2012 v 19,00 hodin na OÚ Jíloviště

Zasedání ZO – 25. 10. 2012 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

2) Informace.

3) Dotazy občanů.

Schváleno 6 hlasy.

1. KONTROLA ZÁPISU.

Zápis ze zasedání ZO č. 18/2012 ze dne 20. 9. 2012 bude ověřen na zasedání ZO dne 25. 10. 2012.

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Zrušení usnesení 1a/16/2012, ve kterém zastupitelstvo obce Jíloviště vyhlásilo místní referendum v katastrálním území Jíloviště ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2012.

Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval přítomné, že vyhlášením místního referenda s otázkou přípravného výboru krajským soudem, nebylo zrušeno referendum vyhlášené usnesením ZO Jíloviště č. 1a/16/2012.

Podle metodických pokynů MV a dalších kompetentních úřadů mohou být na hlasovacím lístku místního referenda všechny tři otázky nebo dva hlasovací lístky – jeden pro otázky referenda vyhlášeného ZO, druhý s otázkou přípravného výboru.

Přestože OZ nemá jistotu, zda je zrušení již vyhlášeného referenda zastupitelstvem obce legislativně podloženo, přesto navrhuje zrušit usnesení č. 1a/16/2012. Nechce vnést nepřehlednost do průběhu rozhodování občanů ani do konečného vyhodnocování jeho výsledků.

Návrh usnesení č. 2a/19/2012

Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí se zrušením usnesení č. 1a/16/2012 schváleném na zasedání konaném dne 26. 7. 2012. V tomto usnesení zastupitelstvo obce Jíloviště vyhlašuje místní referendum v katastrálním území Jíloviště ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2012.

Pro: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, JUDr J. Nekola, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2a/19/2012 byl schválen 6 hlasy.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 18. 10. 2012 v 19,00 hodin na OÚ.

Zasedání ZO – 25. 10. 2012 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

2) Informace:

Starosta obce Ing. K. Dostálek pozval, prostřednictvím zmocněnce přípravného výboru J. Malé, členky volební komise delegované přípravným výborem, na schůzku volební komise pro místní referendum, v pondělí 8. 10. 2012 na obecním úřadě (18:00 h). Je potřeba zvolit předsedu volební komise pro místní referendum.

3) Dotazy občanů.

Pan xxxxx upozornil, že předseda volební komise pro místní referendum není volen ostatními členy, ale je losován způsobem, který určí zapisovatel volební komise pro místní referendum.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: R. Moureček, P. Šmíd.

Ing. Karel Dostálek
starosta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 19/2012

a) Usnesení č. 2a/19/2012

Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí se zrušením usnesení č. 1a/16/2012 schváleném na zasedání konaném dne 26. 7. 2012. V tomto usnesení zastupitelstvo obce Jíloviště vyhlašuje místní referendum v katastrálním území Jíloviště ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2012.